Institucionet Përfitues

Institucionet kryesore Përfituese të Programit Mjedisor të Kosovës janë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Këshilli Ndërministror i Ujërave (KNU) i Republikës së Kosovës. Mandati i MMPH (http://mmph-rks.org/en-us/Home) është përcaktuar me Rregulloren e UNMIK-ut nr.2002/5 dhe 2005/15, ndërsa organizimi i përgjithshëm është përcaktuar me Udhëzimin Administrativ nr.xx/2017 Brenda këtyre përgjegjësive rregullatore MMPH është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe politikave përkatëse në fushën e Mjedisit, Ujit, Menaxhimit të Mbeturinave, Mbrojtjes së Ajrit, Mbrojtjes së Natyrës, Strehimit, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit. Për të bërë një gjë të tillë, Ministria ka themeluar departamente, institute dhe Agjencinë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit (AKMM). MMPH ka mandatin për të zhvilluar, rekomanduar dhe zbatuar politikat, normat dhe standardet dhe koordinimin e aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e ujit, inspektimin mjedisor dhe planifikimin hapësinor. Është gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimin hapësinor. KNU (http://www.kryeministri-ks.net/knmu/?page=2,7) është një komitet i Ministrave të Qeverisë përkatëse të kryesuar nga Kryeministri, i cili është gjithashtu përgjegjës për përmirësimin e gjendjes në sektorin e ujit nëpërmjet zhvillimit të politikave sektoriale dhe planeve të veprimit bazuar në praktikat e mira. Funksionet kryesore të KNU-së janë: (i) të propozojnë ligje dhe akte të tjera nënligjore në lidhje me rregullimin e çështjeve të fushës së ujit në përgjithësi; (ii) të zbatojë ligjet dhe aktet e tjera nënligjore në lidhje me menaxhimin e ujërave; (iii) të hartojë dhe miratojë Strategjinë Kombëtare të Ujërave; (iv) të zhvillojë politikën në fushën e ujit; (v) për të zgjidhur politikën financiare në fushën e ujit. Prandaj, KNU është një organ koordinues dhe vendimmarrës i përbërë nga Ministritë përkatës Qeveritarë të kryesuar nga Zëvendëskryeministri, i cili është përgjegjës për përmirësimin e gjendjes në sektorin e ujit përmes shqyrtimit të çështjeve sistematike të ujit, harmonizimit të nevojave dhe interesave dhe propozimin e masave për zhvillimin, shfrytëzimin dhe mbrojtjen e burimeve ujore dhe sistemin e ujit të Kosovës. KNU siguron forumin për mbledhjen dhe vlerësimin e përvojave pozitive në sektorin e ujit, por edhe të meta në zbatimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Për më tepër, ofron një platformë për zhvillimin e politikave për reformimin e sektorit të ujit duke marrë parasysh perspektivat e ndryshme, nga një prej përdoruesve të ujit tek një nga ofruesit e shërbimeve të ujit. Gjithashtu, KNU zhvillon dhe miraton politikat e nevojshme për të siguruar qëndrueshmërinë e reformave dhe investimeve në sektorin e ujit.

Agjencia e Financuese

Zbatimi i Programit Mjedisor të Kosovës financohet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), e cila është një autoritet qeveritar me qëllim kryesor që të kontribuojë në aftësimin e njerëzve të varfër për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. Si agjensi të tjera qeveritare Suedeze, Sida punon në mënyrë të pavarur në kuadrin e themeluar nga Qeveria dhe Parlamenti Suedez. Ata vendosin mbi kufijtë financiarë, vendet me të cilat Suedia (dhe kështu Sida) do të bashkëpunojë, dhe fokusi dhe përmbajtja e atij bashkëpunimi. Për informata shtesë, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Sida-s, www.sida.se. Ambasada e Suedisë në Prishtinë përfaqëson Suedinë në Kosovë. Ambasada angazhohet në dialog politik dhe monitoron dhe raporton për çështjet politike dhe ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Stokholm. Ambasada gjithashtu menaxhon bashkëpunimin e reformës së Suedisë me Kosovën. Ambasada është plotësisht e deleguar, që do të thotë se ajo vendos dhe mbikëqyr gjithë mbështetjen dypalëshe të financuar nga Sida në Kosovë. Bashkëpunimi i reformës midis Suedisë dhe Kosovës udhëhiqet nga qeveria suedeze “Rezultatet e strategjisë për bashkëpunimin e reformave me Europën Lindore, Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë për periudhën 2014-2020”. Një nga tri rezultatet e pritura në kuadër të strategjisë është një “Një mjedis më i mirë, ndikim i reduktuar në klimë dhe fleksibilitetit ndaj ndikimit në mjedis dhe ndryshimet klimatike”. Me qëllim të kontribuimit në këtë rezultat, Suedia dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) e Kosovës kanë hyrë në një marrëveshje 2016-2020, në mbështetje të MMPH-së dhe Këshillit Ndërministror të Ujërave (KNU) në zbatimin e Programit Mjedisor të Kosovës (PMK).

Ekipi

Ekipi i projektit përbëhet nga zyrtarët e Institucioneve Përfitues dhe nga ekspertët e përzgjedhur nga Ofruesi i Shërbimeve Kornizë (OShK) për të zbatuar shërbimet e Asistencës Teknike (AT). Secila prej 8 Komponentëve të PMK-së udhëhiqet nga një Udhëheqësi i Njësisë Zbatuese të përfaqësuar nga një zyrtar publik i institucionit përfitues nën koordinimin e Shefit të Njësisë për Lehtësim të Projektit (NjLP) të përfaqësuar nga Drejtori i Departamentit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Departamentit të Ujërave të MMPH-së. OshK përbëhet nga Specialistët e Ekipit Kryesor (EK), një Grup Ekspertësh Afatshkurtër (EA) dhe Ekipi i Menaxhimit Kornizë (EMK) (mbështetje). Ekipi Kryesor, i udhëhequr nga Udhëheqësi i Ekipit të Programit (UEP) dhe gjithashtu përfshin Ekspertin e Pjesëmarrjes dhe Gjinisë (PEGj), 3 Udhëheqësit e Komponentëve (UEK) dhe 2 Udhëheqësit e Ekipit Lokal (UEL), është pika kryesore e kontaktit me homologët e njësive zbatuese, dhe së bashku me homologët, identifikojnë nevojën për hyrje afatshkurtër. Mbështetja e Ekipit Kryesor (EK), që ndërvepron me homologët e tyre përkatës në Njësitë e ndryshme të zbatimit, duhet të plotësohet me ekspertizë shtesë që mbulon një gamë të gjerë kompetencash specifike. Ofruesi i Shërbimeve Kornizë (OShK) ka rrjete të gjera konsulentësh që përputhen me fushat e mbuluara nga PMK-ja. Ekipi Kornizë ndihmon NjLP dhe Njësitë Zbatuese në identifikimin dhe planifikimin e nevojave afatshkurtra të inputeve, të jenë në gjendje të angazhojnë ekspertë sa më shpejt që të jetë e mundur, duke siguruar disponueshmërinë dhe vazhdimësinë e ndihmës afatshkurtër.

Kompanitë Konsulente

Programi Mjedisor i Kosovës zbatohet me përkrahjen e një Asistencë Teknike të ofruar nga një Konsorcium i Kompanive Ndërkombëtare të Konsulencës, që kanë dhënë tenderin përkatës gjatë gjysmës së parë të vitit 2016. Konsorciumi i tillë, i quajtur edhe “Ofruesi i Shërbimeve Kornizë” (OShK) udhëhiqet nga FCG Suedi (https://www.fcgsweden.se/), fytyra e re e ORGUT dhe SIPU International. Duke kombinuar përvojën e ORGUT dhe SIPU me atë të grupit më të gjerë FCG, FCG Suedi u jep akses klientëve dhe partnerëve të saj në një përzgjedhje shumë më të gjerë të shërbimeve dhe praktikave më të mira nga një gamë e gjerë sektorësh dhe vendeve. Së bashku, të gjitha këto kompani përfaqësojnë 40 vjet ekspertizë Suedeze në konsultimin ndërkombëtar të zhvillimit. Partneri i Konsorciumit është EPTISA Servicios de Ingegneria S.A. nga Spanja (http://www.eptisa.com/en). EPTISA është një kompani shumëkombëshe e specializuar në inxhinieri, konsulencë, teknologji informacioni dhe zhvillim institucional, ekonomik dhe social, i orientuar drejt shërbimit ndaj klientit, duke realizuar projektet më komplekse në fushën e Transportit, Ujit dhe Mjedisit, Ndërtimit, Energjisë dhe Industrisë; duke zbatuar njohuritë teknologjike, kreativitetin, inovacionin dhe teknologjitë më të fundit për të përparuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë, në dobi të mirëqenies së njerëzve. 2 kompani të tjera janë nënkontraktuar për ofrimin e Shërbimeve të Asistencës Teknike. Këto janë RECURA nga Kosova, duke ofruar kryesisht ekspertët më të mirë Kosovarë që kërkohen nga PMK-ja dhe NCG nga Suedia që po ofron ekspertët ndërkombëtarë dhe Kosovarë që po ndihmojnë ekipin e projektit dhe institucionet përfituese në zbatimin horizontal të politikave të barazisë gjinore dhe barazisë brenda të gjitha komponentëve të PMK-së.