Komponenti 2

RUAJTJA E BIO-DIVERSITETIT PËRMES LIBRIT TË KUQVE TË LLOJEVE TË KAFSHËVE: Ky Komponent i dytë i PMK-së [K2] koordinohet dhe zbatohet nga Instituti Kosovar për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN) në kuadër të Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit (AKMM) me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse:

1. Ofrimi i institucioneve kryesore të menaxhimit të mjedisit (MMPH, MBPZhR, UP, Komunat) me mjete të matshme dhe të vlerësueshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Përgatitja e një dokumenti bazë për një punëtori lidhur me finalizimin e Librit të Kuq të Llojeve të Kafshëve.
 • Planifikimin, kryerjen dhe shpërndarjen e rezultateve të punëtorisë midis pjesëmarrësve.
 • Përgatitja e raportit bazik dhe bazës së të dhënave për statusin e ruajtjes dhe shpërndarjen e llojeve të kafshëve në Kosovë bazuar në literaturën ekzistuese.
 • Verifikimi i të dhënave bazë dhe mbledhja e informatave të tjera relevante përmes inventarit në terren.
 • Përgatitja e një metodologjie për klasifikimin në lidhje me statusin e kafshëve bazuar në standardet rajonale dhe globale të ruajtjes.
 • Sigurimi i udhëzimeve për përditësimin e vazhdueshëm dhe përmirësimin e bazës së të dhënave.
 • Lehtësimi i një aktiviteti planifikimi dhe analize pjesëmarrëse për personelin përgjegjës për gjenerimin e të dhënave dhe statistikat që lidhen me monitorimin dhe ruajtjen e biodiversitetit.
 • Lehtësimi i një planifikimi me pjesëmarrje me agjencitë e planifikimit dhe zbatimit për përfshirjen e Librit të Kuq të të Dhënave të Llojeve të Kafshëve mbi biodiversitetin dhe strategjitë mjedisore.
 • Përgatitja dhe publikimi i versionit të parë të Librit të Kuq të të Dhënave të Llojeve të Kafshëve në Kosovë.

2. Trajnimi i stafit nga institucionet e monitorimit të natyrës (MMPH, MBPZhR, UP, Komunat) mbi teknikat e monitorimit dhe konservimit të grupeve të kafshëve. Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Kryerja e trajnimit në vendin e punës për stafin e MMPH, MBPZhR, Universitetin e Prishtinës dhe komunat për monitorimin e ekosistemeve të ujërave të ëmbla, mishngrënësve të mëdhenj dhe ekosistemeve tokësore.
 • Përgatitja e metodologjive standarde dhe identifikimi i udhëzimeve dhe manualeve të monitorimit për llojet e kafshëve.
 • Ofrimi i objekteve bazë logjistike për monitorimin e llojeve të kafshëve.
 • Ofrimi i trajnimeve për perspektivat ligjore për monitorimin, ruajtjen dhe konzervimin e llojeve të kafshëve.
 • Sinkronizimi dhe organizimi i shkëmbimit të njohurive dhe ekspertizës kërkimore kolektive në ruajtjen e biodiversitetit në institucionet partnere (Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, Drejtoria e Parkut Kombëtar Sharri, Drejtoria e Parkut Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, Universiteti i Prishtinës, Muzeu i Kosovës – Seksioni Natyra).

3. Rritja e ndërgjegjësimit të OJQ-ve, komuniteteve rreth pikave të nxehta të biodiversitetit dhe institucioneve të zbatimit të ligjit në lidhje me rëndësinë dhe metodat e mbrojtjes së biodiversitetit. Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Organizimi i dy punëtorive me stafin e ministrive dhe komunave për mbrojtjen, monitorimin dhe zbatimin e ligjit lidhur me biodiversitetin e kafshëve në Kosovë.
 • Organizimi i dy punëtorive me OJQ-të në Kosovë për prioritetet e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe mbrojtjen e natyrës në lidhje me biodiversitetin e kafshëve në Kosovë.
 • Prodhimi i një versioni përmbledhës të Librit të Kuq të Llojeve të Kafshëve në Kosovë, që synon mësuesit, nxënësit dhe studentët, OJQ-të dhe komunitetet.
 • Organizimi i një punëtorie për shpërndarjen e Librit të Kuq të Llojeve të Kafshëve në Kosovë.
 • Organizimi i një punëtorie trajnimi për trajnerët mbi aspektet kryesore të mbrojtjes, ruajtjes, konservimit dhe monitorimit të llojeve të kafshëve në Kosovë.

Dokumente të Lidhura