Komponenti 3

FORCIMI I MENAXHIMIT TË ZONAVE NATYRORE NDËRKUFITARE: Ky Komponent i tretë i PMK-së [K3] koordinohet dhe zbatohet nga Drejtoria për Menaxhimin e Parkut Kombëtar (DMPK) në kuadër të Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit (AKMM) me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse::
1. Zhvillimi i Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” dhe planet e rregullimit për zonat e treta për dy Parqe Kombëtare.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Angazhimi dhe bashkëpunimi me komunitetet lokale, duke përfshirë gratë dhe të rinjtë, për të përcaktuar planin e zonimit të Parkut Kombëtar dhe regjimet e mbrojtjes
 • Kryerja e punës në terren për të vlerësuar biodiversitetin, peizazhet dhe vendet historike brenda parqeve kombëtare për qëllime të zhvillimit të inventarit.
 • Kryerja e punës në terren për të vlerësuar përdorimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore, ku do të merren në konsideratë rolet, përgjegjësitë dhe njohuritë e personave që jetojnë në parqe, duke përfshirë gratë dhe burrat.
 • Hartimi i një Plan Menaxhimi për Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” nën konsultimin e gjerë dhe pjesëmarrjen e komuniteteve lokale, duke inkurajuar pjesëmarrjen e grave dhe të rinjve.
 • Hartimi i 4 Planeve Rregullative për zonat e treta për të dy Parqet Kombëtare, dy për Parkun Kombëtar “Sharri” dhe dy për Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, në konsultim me komunitetet lokale.

2. Forcimi i kapaciteteve të Drejtorive të Parkut Kombëtar për menaxhimin e burimeve natyrore.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Ndihma për AKMM-në në organizimin e gjithsej 20 punëtorive, trajnimeve dhe seminareve me qëllim rritjen e kapaciteteve të dy drejtorive të Parkut Kombëtar për menaxhimin e parqeve dhe zhvillimin e Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar për Bjeshkët e Nemuna dhe Planet Rregullative. Përveç temave teknike, temat sociale, gjinore dhe sipërmarrëse do të jenë pjesë e programeve të trajnimit.
 • Zhvillimi i planeve për mirëmbajtjen e rregullt të peizazheve të parkut, ekosistemeve, habitateve dhe specieve dhe vendeve historike
 • Asistencë për MMPH/AKMM në zhvillimin e një strategjie për krijimin e qendrave operative informative të parkut kombëtar; hartimi i vendeve turistike dhe rekreative; hartat e rrugëve dhe objekteve; prodhimin e doracakëve, guidave turistike, fletëpalosjeve dhe broshurave; dhe prodhimin dhe instalimin e shenjave që informojnë vizitorët për vlerat natyrore dhe zonat e mbrojtjes natyrore. Ofrimi i shërbimeve të prokurimit për kryerjen e këtyre shërbimeve.
 • Kryerja e një analize të potencialit të Parkut Kombëtar për zhvillimin socio-ekonomik dhe për zhvillimin e bizneseve që mund të punësojnë dhe promovojnë praktikat më të mira mjedisore.
 • Asistencë për MMPH në përgatitjen e një plani preliminar për organizimin e panaireve dhe promovimin e markave tradicionale të produkteve.
 • Prokurimi në organizimin e fushatave ndërgjegjësuese për ruajtjen e vlerave natyrore, biodiversitetit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.

3. Rritja e bashkëpunimit dhe koordinimit Ndërkufitar për ruajtjen e natyrës dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i presioneve dhe ndikimeve të aktiviteteve njerëzore në peizazhin, biodiversitetin, trashëgiminë historike dhe kulturore, përfshir ndikimin e ndryshimeve klimatike, specieve invazive, substancave të rrezikshme, cilësinë e ajrit dhe ujit
 • Zhvillimi i planit dhe programit të masave për mbrojtjen dhe/ose rivendosjen e ekosistemeve natyrore, habitateve dhe specieve
 • Organizimi i një udhëtimi studimor në vendet fqinje për ndarjen e përvojave në menaxhimin e zonave të mbrojtura ndërkufitare dhe për të mbështetur zhvillimin e iniciativave ndërkufitare me vendet fqinje.

Dokumente të Lidhura