Komponenti 5

FORCIMI I KAPACITETEVE PËR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT MJEDISOR:
Ky Komponent i pestë i PMK-së [K5] koordinohet dhe zbatohet nga Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Departamentit të Ujërave (MMDU) të MMPH-së me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse:
1. Rritja e kapaciteteve institucionale të komunave të Kosovës dhe MMPH-së për zbatimin e legjislacionit dhe rregulloreve mjedisore.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Rishikoni dhe vlerësoni kapacitetet dhe mangësitë institucionale për zbatimin e legjislacionit mjedisor në nivel qendror dhe lokal.
 • Hartimi i një programi reformash dhe forcimi i kapaciteteve.
 • Përgatitja e një liste prioritare të legjislacionit sekondar të nevojshëm dhe hartimi i 10 dokumenteve ligjore sekondare.
 • Vlerësimi i statusit të zbatimit të planeve ekzistuese lokale të veprimit në mjedis dhe analizimi i pengesave për zbatimin e tyre.
 • Përgatitja e strategjisë për zbatimin e 5 pilot PLVM dhe ofrimi i mbështetjes këshilluese për zbatimin e tyre.
 • Përgatitja e një liste prioritare të manualeve bazë, kodeve të praktikave, praktikave standarde të punës dhe udhëzimeve për rritjen e kompetencave të mëdha mjedisore të komunave dhe hartimin e 15 dokumenteve të tilla.
 • Shqyrtimi dhe përgatitja e një liste paraprake të përditësimit të tarifave, gjobave dhe penaltive; pjesëmarrja në ngjarje për marrjen e opinionit publik; finalizimi i listës së tarifave, gjobave dhe penaltive; dhe hartimin e akteve nënligjore përkatëse.
 • Analiza e mekanizmave ekzistues të financimit për komunat për të zbatuar projektet dhe prioritetet mjedisore dhe identifikimin e mekanizmave alternative të financimit.
 • Përgatitja e listës së temave për programet e trajnimit për zbatimin e acquis të mjedisit, me fokus të veçantë në kualitetin e ajrit, PINK, VNM, menaxhimin e mbeturinave dhe ujit; dhe të
 • planifikojë dhe implementojë rreth 5 programe të tilla trajnuese.
 • Përgatitja e listës së temave për punëtoritë/seminaret dhe programet e trajnimit për forcimin e kapacitetit operacional të Departamenteve të Mjedisit në kuadër të komunave, si dhe planifikimin dhe implementimin e përafërsisht 5 punëtorive/seminareve dhe 5 programeve të trajnimit.
 • Përgatitja e listës së temave prioritare për punëtori/seminare shtesë, si dhe planifikimi dhe zbatimi i përafërsisht 5 punëtorive/seminareve të tilla.
 • Planifikimi dhe zbatimi i 2 udhëtimeve studimore në Shtetet Anëtare të BE-së për shkëmbimin e përvojave dhe njohurive.
 • Përgatitja e një plani për integrimin e qëndrueshmërisë së mjedisit dhe ndryshimeve klimatike në të gjitha aktivitetet e komponentit dhe zbatimin e planit gjatë gjithë kohëzgjatjes së
 • komponentit.

2. Përmirësimi i komunikimit, koordinimit dhe bashkëpunimit mes nivelit qendror (MMPH) dhe nivelit lokal (5 zyra rajonale/inspektorate, komuna, këshillat vendorë, zyrat e kryetarit të komunave, OJQ-të dhe ndërmarrjet publike dhe private) për zbatimin e ligjit mjedisor.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Kryerja e analizave institucionale të roleve dhe përgjegjësive të MMPH dhe Komunave dhe rekomandimin e ndryshimeve.
 • Analiza e mekanizmave aktualë për koordinim në mes MMPH, Komunave, OJQ-ve dhe ndërmarrjeve private dhe publike dhe rekomandimin e ndryshimeve të nevojshme.
 • Organizimi i punëtorisë për mekanizmin e tanishëm dhe të kërkuar të koordinimit.
 • Shqyrtimi i krijimit ekzistues për MMPH dhe raportimi, propozimi i ndryshimeve dhe organizimi i punëtorisë për të arritur marrëveshjen mbi konfigurimin e kërkuar.
 • Shqyrtimi dhe përpunimi i marrëdhënieve dhe kompetencave të inspektorateve të ndryshme; analizën dhe propozimin për mënyrën se si sistemi për komunikim, raportim dhe kontroll mund të forcohet; dhe hartimin e çdo teksti ligjor të kërkuar në këtë drejtim.

Dokumente të Lidhura