Komponenti 7

PLANI I MENAXHIMIT TË PELLGJEVE LUMORE PËR LUMIN DRINI:
Ky Komponent i shtatë i PMK-së [K7] gjithashtu koordinohet dhe zbatohet nga Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore (ARPL) në kuadër të MMPH-së me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse:
1. Përgatitja e Raportit të Vlerësimit të Mangësive.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Mbështetje për krijimin e një strukture të ekipit (të përbërë nga institucionet kombëtare, konsulentët vendorë dhe ndërkombëtarë) për zhvillimin e Planit të Menaxhimit të Pellgut Lumor, duke specifikuar rolet, përgjegjësitë dhe llogaridhënien e pjesëmarrësve. Çështjet gjinore, sociale dhe ekonomike duhet të mbulohen nga anëtarë të caktuar të ekipit, me njohuri në fushat përkatëse.
 • Zhvillimi i metodologjisë për ÇRMU-të: përgatitja e raportit mbi metodologjinë, përzgjedhjen e ÇRMU-ve.
 • Kryerja e analizës së mangësive si bazë për zhvillimin e Planit të Menaxhimit të Pellgut të Lumit Drini dhe për të prodhuar një Raport të Analizës së Mangësive. Komunitetet lokale të përfshihen në analizën e mangësive.
 • Rishikoni disponueshmërinë e të dhënave dhe cilësinë e të dhënave në dispozicion (hidrologjike, hidrogjeologjike, meteorologjike, cilësinë e ujit, të dhënat sociale, ekonomike dhe institucionale).
 • Vlerësimi i rrjetit të monitorimit të burimeve ujore në Pellgun e Lumit Drini (stacionet e rrjedhjes, stacionet meteorologjike, monitorimi i ujërave nëntokësore)
 • Shqyrtimi i struktures së institucionit mikëpritës dhe korniza ligjore kombëtare.

2. Karakterizimi i trupave ujorë (ujëra sipërfaqësorë dhe ujërave nëntokësore) në Pellgun e Lumit Drini karakterizohen.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Hartimi i burimeve ujore sipërfaqësore (lumenj, përrenj, luginat, liqenet, kënetat) dhe vlerësimi i karakteristikave hidrologjike.
 • Hartimi dhe identifikimi i burimeve të ujërave nëntokësore me Pellgun e Lumit Drini.
 • Vlerësimi i ndikimeve nga ndryshimet fizike/artificiale të trupave ujorë.
 • Zhvillimi i një baze të dhënash për mbajtjen e të dhënave për resurset ujore: të dhënat topografike, hidrologjike, meteorologjike dhe cilësinë e ujit.
 • Hartimi i zonave të mbrojtura brenda pellgut lumor, duke përshkruar habitatin dhe speciet drejtpërdrejt në varësi të ujit që rrjedh nga Pellgu i Lumit Drin, duke përfshirë rrjedhën minimale biologjike për të mbështetur habitatin.

3. Vlerësimi i Presionit dhe Ndikimit, duke përfshirë modelin e alokimit të burimeve ujore të sektorit për Pellgun e Lumit Drin.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Kryerja e vlerësimit të burimeve ujore (sipërfaqësore dhe nëntokësore).
 • Vlerësimi i infrastrukturës ekzistuese të nxjerrjes së ujit dhe përdorimi i ujit ekzistues dhe përdorimi i parashikuar i ujit në të ardhmen.
 • Kryerja e një studimi të bilancit të ujit për konsumin e tanishëm dhe projeksionin e konsumit ujit nga sektorët kryesorë të përdorimit të ujit (uji i pijshëm, përdorimi industrial, bujqësor, hidrocentrali, kërkesat e rrjedhës biologjike), duke përfshirë një analizë ekonomike të përdorimit të ujit, ndarjen e ujit në mes të përdorimit të ujit në rrjedhën e sipërme dhe në drejtim të rrymës dhe midis sektorëve të ndryshëm.
 • Analiza e konflikteve ekzistuese dhe potenciale midis përdoruesve të ujit në rrjedhën e sipërme dhe të poshtëm dhe ofrimin e rekomandimeve për zgjidhjen e konflikteve. Përfshini aspekte ndërkufitare.
 • Presioni dhe vlerësimi i ndikimit për ÇRMU-të e identifikuara
 • Identifikimi dhe analiza e rrezikut të dështimit për të arritur objektivat e Direktivës Kornizë të Ujërave (DKU)
 • Zhvillimi i një analize ekonomike për përdorimin e tanishëm dhe të parashikuar të ujit dhe rikuperimin e shpenzimeve të shërbimeve të ujit brenda pellgut lumor.
 • Përgatitja e udhëzimeve për menaxhimin e rrjedhës minimale për lumenjtë në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe kërkesat e DKU.

4. Zhvillimi dhe prioritizimi i Programit të masave bazuar në analizën e efikasitetit të shpenzimeve.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i presioneve që vijnë nga aktivitetet antropogjene, duke përfshirë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe ndryshueshmërinë e klimës.
 • Analiza e kontrollit të nxjerrjes së ujit dhe menaxhimin e kërkesës për ujë.
 • Përcaktimi i zonave të mbrojtjes së ujit, duke përfshirë konsultimet publike.
 • Zhvillimi i programit të masave që synojnë përmirësimin dhe ruajtjen e statusit të ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor.
 • Prioritizimi i masave, përgatitjen e një plani të zbatimit dhe programi për këto masa.
 • Vlerësimi i masave për menaxhimin e rrezikut nga vërshimet dhe thatësirat, duke përfshirë opsionet për rritjen e qëndrueshmërisë së komuniteteve dhe infrastrukturës për ngjarjet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike.
 • Përshkrimi i çështjeve kryesore ndërkufitare, vlerësimi i presioneve dhe ndikimeve.
 • Forcimi i kapacitetit të institucioneve për të zhvilluar dhe zbatuar programin e masave.
 • Sinteza e të gjitha informatave në Planin e Menaxhimit të Pellgjeve Lumore për Lumin Drini.

5. Pjesëmarrja, përfshirja dhe informimi i palëve të interesuara për zhvillimin e planit të menaxhimit të pellgut lumor dhe programin e masave.
Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit Publik (përmes medias së folur dhe të shkruar dhe fletëpalosjeve).
 • Pjesëmarrja në mbajtjen e konsultimeve publike me palët e interesuara.
 • Organizimi i punëtorive, seminareve dhe vizitave studimore për të fituar përvojën nga vendet e rajonit, veçanërisht në Europën Perëndimore. Konsiderimi gjinor për pjesëmarrjen në aktivitetet e zhvillimit të kapaciteteve.
 • Lehtësimi i pjesëmarrjes së stafit të MMPH-së në bashkëpunimin rajonal në Pellgun e Lumit Drini, identifikimi i iniciativave ndërkufitare.

Dokumente të Lidhura