Komponenti 8

MBËSHTETJE PËR KËSHILLIN NDËRMINISTRO TË UJËRAVE:

Ky Komponent i tetë i PMK-së [K8] koordinohet dhe zbatohet nga Këshilli Ndërministror i Ujërave (KNU) brenda Zyrës së Kryeministrit me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse:

1. Përkrahja e hartimit dhe miratimit të Ligjit për Shërbimet e Ujit.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Shqyrtimi i të gjithë legjislacionit ekzistues në lidhje me shërbimet e ujësjellësit nga pikëpamja e përputhshmërisë ndër legjislative dhe përputhshmëria me Direktivën e BE-së për ujë.
 • Hartimi i një Fjalori Terminologjie në lidhje me shërbimet e ujit sipas Direktivave të BE-së dhe Dokumentit të Udhëzimit të WATECO-s
 • Intervistë e institucioneve relevante me palët e interesuara.
 • Propozimi i ndryshimeve që janë të nevojshme për të siguruar legjislacionin efektiv të shërbimeve të ujit.
 • Propozimi i një projektligji për shërbimet e ujit për vendimin e KNU-së.

2. Vlerësimi i potencialit për pjesëmarrjen e sektorit privat (PSP) në industrinë e shërbimeve të ujit në Kosovë.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vizita njohëse në Ministritë përkatëse dhe palët e tjera të interesit për të diskutuar në mënyrë të hollësishme iniciativën.
 • Analiza e legjislacionit për pjesëmarrjen e sektorit privat në industrinë e ujit dhe sugjerimi për ndryshimet e duhura, nëse nevojiten.
 • Identifikimi dhe analizimi i procedurave administrative për pjesëmarrjen e sektorit privat në industrinë e ujit dhe sugjerimi i thjeshtimit të nevojshëm të procedurave, nëse është e aplikueshme.
 • Propozimi i kushteve që do të nxisnin pjesëmarrjen e sektorit privat në këtë industri.
 • Analiza e mundësisë së pagesës së taksave për kategori të ndryshme sociale (si për furnizimin me ujë dhe për trajtimin e ujërave të zeza).
 • Përgatitja e një Doracaku për Investime Private në sektorin e ujit për të informuar investitorët potencial rreth kushteve të investimit, procedurave, palëve të interesit dhe mundësive në sektorin e ujit në Kosovë.
 • Prezantimi i gjetjeve të detyrës dhe manualin në një tryezë të rrumbullakët në fund të detyrës.
 • Vlerësim i përbashkët me palët e interesit përkatës dhe Sekretariati i KNU-së mbi nevojën dhe gatishmërinë për një konferencë specifike të ujit për këtë temë.

3. Zhvillimi i një fjalori pan-Shqiptar (Anglisht-Shqip) të sektorit të ujit.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vizita njohëse në institucionet akademike dhe palët e interesuara lidhur me ujin për të diskutuar iniciativën.
 • Lidhja me projekte të tjera të ngjashme.
 • Identifikimi dhe analizimi i procedurës dhe adresës më të mirë për të shtyrë nismën tutje.
 • Sugjerimi dhe fillimi i një grupi pune.
 • Hartimi dhe përgatitja për shtypjen e fjalorit

4. Analiza e konsolidimit të mëtejshëm të kompanive rajonale të ujit.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Analiza financiare e sektorit të ujit dhe shkalla e rikuperimit të shpenzimeve.
 • Vlerësimi i trendeve të performancës së kompanive ekzistuese të ujësjellësit rajonal.
 • Hulumtimi i opsioneve për konsolidimin e mëtejshëm të kompanive të ujit përgjatë konceptit të pellgut lumor.
 • Propozim i implikimeve konkrete ligjore dhe financiare në zvogëlimin e numrit të kompanive të ujit nga 7 në më pak.

5. Përfundimi i vlerësimit të gjurmëve të ujit në Kosovë.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Prezantimi i një sërë metodash për vlerësimin e gjurmëve të ujit.
 • Duke treguar se si gjurmët e ujit mund të llogariten për procese dhe produkte individuale, si dhe për konsumatorët, bizneset dhe kombin.
 • Përshkruani si të vlerësoni qëndrueshmërinë e gjurmës së ujit të grumbulluar brenda një pellgu lumor ose gjurmët ujore të një produkti specifik.
 • Zhvillimi i standardeve (metodave, udhëzimeve, kritereve) për kontabilitetin e gjurmëve ujore, vlerësimit të ndikimit të gjurmëve ujore dhe zvogëlimin dhe kompensimin e ndikimeve negative të gjurmëve të ujit.
 • Zhvillimi i mjeteve praktike për të mbështetur njerëzit dhe organizatat e interesuara për kontabilitetin e gjurmëve ujore, vlerësimin e ndikimit dhe zvogëlimin dhe kompensimin e gjurmës së ujit.

6. Përsëritje e politikave sektoriale në komunat minoritare.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i strukturës dhe kapaciteteve aktuale institucionale në zonat minoritare.
 • Zhvillimi i një liste të reformave sektoriale me prioritet që duhet të përsëriten (p.sh. konsolidimi, marrëveshjet e shërbimit, integrimi rural, licencimi, Bordi i drejtorëve).
 • Vendosja e një udhërrëfyesi për integrimin e komunave pakicë në reformat e sektorit të ujit.

7. Zhvillimi i një Prototipi Bilanci i Ujit për Kosovën.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Themelimi i një ekipi kryesor, që përfshin të paktën Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe Departamentin e Ujërave.
 • Përcaktimi i një ekipi zhvillimi të Bilancit të Ujit, që përbëhet nga këshilltarë, financues dhe specialistë teknikë.
 • Identifikimi i çështjeve të politikave.
 • Analiza e të dhënave ekzistuese.
 • Zhvillimi i një prototipi Bilanci i Ujit.

8. Vlerësimi i shpenzimeve të energjisë dhe efikasitetit në industrinë e shërbimeve të ujit.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i shpenzimeve të energjisë së kompanive të ujit.
 • Sugjerim për masa konkrete për uljen e shpenzimeve.

9. Zhvillimi dhe aplikimi i faturimit së infrastrukturës për shërbimet e ujit dhe kanalizimit.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i praktikave aktuale të ndërtimit dhe ndikimi në infrastrukturën ujore.
 • Futja e një pagese të infrastrukturës komunale të ujit për zhvilluesit.
 • Propozimi i masave konkrete të kompensimit dhe bashkëpunimit në mes të komunave dhe KRU-ve.

10. Vlerësimi i ndikimit ekonomik të furnizimit të parregullt me ujë.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i ndikimit të mungesës së ujit ose furnizimit të parregullt të ujit në ekonomi.
 • Caktimi i ndikimit ekonomik në mungesës të ujit.
 • Arsyetimi i nevojës për të balancuar kërkesën dhe furnizimin.

11. Përfundimi i analizës së shërbimit të tarifave të ujërave të zeza.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Vlerësimi i përballueshmërisë dhe gatishmërisë për të paguar për shërbimet e ujërave të zeza, duke marrë parasysh nivelet e ndryshme socio-ekonomike të popullsisë, zhvillimin e zonës etj.
 • Vlerësimi i kapaciteteve të Zyrës së Rregullatorit të Ujit dhe Ujërave të Zeza për të zhvilluar tarifat e ujërave të zeza.
 • Propozimi i një modeli tarifor për shërbimet e ujërave të zeza.

12. Analiza e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve të ujit në shishe dhe ndikimit të burimeve.

Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Shqyrtimi i raporteve të cilësisë së ujit nga Instituti i Shëndetit Publik, KRU-të dhe prodhuesit e ujit në shishe.
 • Propozimi i masave për ngritjen e vetëdijes së cilësisë dhe shpenzimet e furnizimit me ujë publik.
 • Sugjerim për mekanizma për të mbrojtur interesin e furnizimit publik të ujit.
 • Eksplorimi i opsioneve tatimore për ujrat e ambalazhuara lokale dhe të importuara.

Dokumente të Lidhura