NA KONTAKTONI

ADRESË

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Departamenti i Ujërave (MMDU)

Ndërtesa e Rinlindjes, kati i 15

10000 Prishtinë (Kosovë)

 

 

Tel/Fax: +381 (0)38 211716

 

Muhamet.Malsiu@rks-gov.net