Komponenti 9

ZBATIMI I POLITIKAVE GJINORE DHE BARAZIS NË SEKTORIN MJEDISOR DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE TË ASISTENCËS TEKNIKE NË PROGRAM:
Ky Komponent i nëntë Horizontal koordinohet nga Njësia e Lehtësimit të Projektit në kuadër të Departamentit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Departamentit të Ujërave të MMPH-së dhe zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha Institucionet Përfitues me rezultatet e ardhshme të pritshme dhe aktivitetet përkatëse:

1. Ofrimi i inputeve në kohë, të koordinuara, relevante dhe cilësore të stafit dhe burimeve të tjera.

 • Detyrat e ndërlidhura janë:
 • Pjesëmarrja në ngritjen e të gjitha strukturave për zbatim siç specifikohet në Seksionin 6 të Dokumentit të Programit.
 • Rekrutimi dhe menaxhimi i një Asistenti Administrativ kompetent dhe i gjithanshëm.
 • MbështetjE në zbatimin e të gjithë komponentëve të Programit dhe ofrimi i Shërbimeve të Programit siç specifikohet në Dokumentin e Programit, duke përfshirë:
 • Ushtrimi i rolit të Sekretarit në Komitetin Drejtues të Programit.
 • Koordinimi i inputeve të të gjithë ekspertëve të konsulentëve të AT-së brenda dhe me ndihmën e stafit homolog.
 • Adresimi i çështjeve të koherencës dhe lidhjes së programit.
 • Sigurimi se perspektivat thelbësore dhe gjithëpërfshirëse konsiderohen në planifikimin dhe zbatimin e komponentëve të detajuar. Kjo do të përfshijë perspektiva të pjesëmarrjes, të drejtave,
 • gjinisë dhe fleksibilitetin ndaj ndryshimeve mjedisore dhe klimatike.
 • Ofrimi i shërbimeve profesionale të nivelit të programit për përfshirjen e pjesëmarrjes, gjinisë dhe fleksibilitetit, si dhe prokurimin e mallrave dhe shërbimeve.
 • Ofrimi i shërbimeve administrative, monitoruese dhe raportuese për programin dhe komponentët e tij.
 • Menaxhimi i llogarive të Programit.
 • Menaxhimi i procesit të emërimit të ekspertëve individual afatshkurtër në bazë të kërkesës nga komponentët e Programit.
 • Përgatitja e një plani të prokurimit në Fazën Fillestare, që do të përditësohet çdo vit.
 • Propozimi i ndryshimeve në kornizën e rezultateve tek Komiteti Drejtues.
 • Zhvillimi i një Strategjie Dalese së bashku me homologët e MMPH bazuar në zhvillimin e kapaciteteve që zhvillohen sipas Programit.

2. Zbatimi i Politikave Gjinore dhe Barazisë.

 • Detyrat e ndërlidhura janë:
 • Finalizimi dhe zbatimi i Planit të Veprimit Gjinor
 • Përgatitja dhe Zbatimi i Plani i Veprimit të Fleksibilitetit
 • Organizimi i 2 punëtorive të palëve të interesuara, një në fazën fillestare dhe një në fazën përfundimtare të komponentit.
 • Organizimi i vetëdijes publike dhe fushatave mediatike.

3. Përgatitja dhe Dorëzimi i Dokumenteve Administrative dhe Raporteve të Progresit.

  Detyrat e ndërlidhura janë:

 • Grumbullimi i Raporteve Mujore dhe faturat përkatëse dhe finalizimi i faturave 3-mujore dhe raporteve të kontabilitetit
 • Përgatitja dhe dorëzimi i Raporteve të Progresit
 • Organizimi dhe Zbatimi i Mbledhjeve të Komitetit Drejtues

Dokumente të Lidhura