PMK-ja është një program kompleks që parashikon përfundimin e dokumenteve të ndryshme, studime dhe analiza në forma shënimesh, procesverbalesh, materiale trajnimi, kapituj, raporte dhe libra. Si strategji komunikimi dhe me qëllime trajnimi, të gjitha raportet përkatëse (përfshirë kapitujt kryesorë, shënimet dhe sondazhet) të prodhuara gjatë zbatimit të programit, si dhe të gjitha dokumentet e rëndësishme të projektit janë publikuar në mënyrë transparente dhe mund të shkarkohen lirisht nga kjo faqe interneti me përjashtim të dokumenteve administrative që zakonisht i referohen Komponentit 9 të Programit që nuk mund të shkarkohet pa një fjalëkalim specifik pasi interesimi i tyre lidhet posaçërisht me qëllimet e monitorimit dhe vlerësimit të brendshëm. Sidoqoftë, raportet e auditimit (të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës, të auditorit të jashtëm Sida dhe të Shqyrtimit Afat-mesëm) janë botuar gjithashtu pasi ato përfshijnë komente dhe rekomandime të rëndësishme për zbatimin më të mirë të PMK-së.

LISTA E DOKUMENTEVE TE PRITURA

LISTA E DOKUMENTEVE TE PRITURA

KLIKO KËTU

PLANET, STUDIMET DHE DOKUMENTET E RËNDËSISHME

PLANET, STUDIMET DHE DOKUMENTET E RËNDËSISHME

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E FAZËS FILLESTARE

DOKUMENTAT E FAZËS FILLESTARE

KLIKO KËTU

MONITORIMI DHE AUDITIMI

MONITORIMI DHE AUDITIMI

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 1

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 1

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 2

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 2

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 3

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 3

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 4

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 4

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 5

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 5

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 6

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 6

KLIKO KËTU

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 7

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 7

CLICK HERE

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 8

DOKUMENTAT E KOMPONENTIT 8

KLIKO KËTU

DOKUMENTE ADMINISTRATIVE

DOKUMENTE ADMINISTRATIVE ........

KLIKO KËTU

KONFERENCAT, PUNËTORITË, TAKIMET DHE MATERIALET E TRAJNIMIT

KONFERENCAT, PUNËTORITË, TAKIMET DHE MATERIALET E TRAJNIMIT

KLIKO KËTU