KONFERENCAT, PUNËTORITË, TAKIMET DHE MATERIALET E TRAJNIMIT