Legjislacioni Kryesor Mjedisor

Nën legjislacionin përkatës parësor dhe sekondar në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike raportohen dhe mund të shkarkohen në versionin e tyre përfundimtar siç është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Përmbledhja dhe më shumë detaje në lidhje me transpozimin e Direktivave Europiane në Ligjet e Kosovës janë dhënë gjithashtu nga Raporti i Vlerësimit i bërë brenda Komponentit 5 që mund të shkarkohet gjithashtu nga kjo faqe interneti në pjesën përkatëse të Komponentit. Pavarësisht që nuk parashihet specifikisht nga PMK-ja e parë 2016-2020, Ekipi i Ekspertëve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë po punon për hartimin e një Kodi Mjedisor që mund të konsiderojë, vetëm në një ligj të plotë të kornizës mjedisore, të gjitha procedurat ligjore, mekanizmat, detyrimet dhe gjobat në lidhje me aspektet e mbrojtjes mjedisore dhe ndryshimet klimatike

Ligjet e Mbrojtjes së Mjedisit

Ligjet kryesore që rregullojnë Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë janë:
 Ligji Nr. 03/L-025 “për Mbrojtjen e Mjedisit” i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 26.02.2009 dhe i shpallur me Dekret Presidencial më 19.03.2009, ai shfuqizoi UA Nr. 02/2004 dhe Rregulloren Nr.9/2003;
 Ligji Nr. 04/L-175 “për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit”, miratuar më 02.10.2013 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-053-2013, i datës 21.10.2013.
 Ligji Nr.05/L-044 “për zonën e rrezikuar nga ambienti për Obliqin me rrethinë” i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 30.11.2016;
 Ligji Nr. 04/L-117 “për taksën rrugore dhe ekologjike për automjetet” miratuar nga KK më 06.09.2012 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-040-2012, i datës 19.09.2012, duke shfuqizuar Rregulloren e UNMIK-ut Nr 2005/14
 Ligji Nr. 04/L-175 “për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimeve”, miratuar më 02.10.2013 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-053-2013, i datës 21.10.2013
 UA Nr.2004/09 – MMPH “për Kadastrën e Emetimeve të Ndotësve të Mjedisit. Format dhe udhëzimet për aplikimin e formularit”, i datës 03.08.2005;
 UA Nr.17/2013 “për Kadastrën e Shkarkimit të Ndotjes në Mjedis”;
 UA Nr. 22/03 – MMPH “për organizimin e AKMM-së”, i datës 06.10.2003;
 UA Nr. 13/2011 – MMPH “për strukturën organizative dhe përgjegjësitë e AKMM-së”, i datës 09.09.2011;
 UA Nr. 17/2012 “për Regjistrimin e bimëve në të cilat vërtetohet prania e substancave të rrezikshme”;
 Rreg. Nr. 03/2014 “për përgjegjësitë, organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në agjencinë e mbrojtjes së mjedisit të Kosovës”, duke shfuqizuar Rreg. 13/2011;
 UA Nr. 22/2014 “për mënyrën dhe procedurat e marrjes së mostrave nga inspektori”;
 UA Nr. 03/2015 “për autorizimin për kërkime shkencore në natyrë”, i datës 03.03.2015
 UA Nr. 06/2015 “për përmbajtjen dhe formën e legjitimitetit për inspektorin e mjedisit, urban dhe të ndërtimit”;
 UA Nr. 21/2015 “për formën dhe përmbajtjen e regjistrave për mbikëqyrjen e inspektimit”;
 UA Nr. 07/2016 “krijimi i një sistemi të informacionit mjedisor”;
 UA Nr. 1/2017 – MMPH “për lëshimin e lejes mjedisore komunale” i datës 02.05.2017, duke shfuqizuar UA nr. 17/2015;
 UA Nr. 7/2017 – MMPH “për lejen mjedisore” i datës 09.06.2017, duke shfuqizuar UA nr. 25/2012 “për lejen mjedisore”

Ligjet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)

Ligjet kryesore që rregullojnë VNM në Kosovë janë:
 Ligji Nr. 03/L-214 “për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi” miratuar nga KK më 23.09.2010 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-048-2010 I datës 14.10.2010. Ai zëvendësoi Ligjin Nr. 03/L-024 të miratuar nga KK më 26.02.2009;
 UA Nr. 05/2011 “për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave”;
 UA Nr. 10/2011 – MMPH “për parandalimin e sasive të aksidenteve që përfshijnë substanca të rrezikshme” i datës 13.07.2011;
 UA Nr.11/2011 – MMPH “për të përcaktuar shumën e tarifës për shërbimet në lidhje me VNM” i datës 13.07.2011;
 UA Nr. 08/2012 “për përcaktimin e dokumentacionit për aplikim për pëlqim mjedisor sipas natyrës së projektit”;
 UA Nr. 08/2015 – MMPH “për përcaktimin e vlerës së tarifës së shërbimeve në lidhje me procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis”, i datës 31.07.2015
 UA Nr. 16/2015 – MMPH “për informacionin, pjesëmarrjen e publikut dhe palët e interesit në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis” i datës 01.12.2015
 UA Nr. 10/2017 – MMPH “për licencimin e përpiluesve të raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis”, i datës 27.07.2017
 UA Nr.14 / 2018 – GRK “për kapjen dhe ruajtjen e dioksidit të karbonit në formacione të përshtatshme gjeologjike”, i datës 19.12.2018

Ligjet e Parandalimit të Integruar dhe Kontrollit të Ndotjes (PIKN)

Ligjet kryesore që rregullojnë PIKN në Kosovë janë:
 Ligji Nr. 03 / L-043 “për Parandalimin e Integruar dhe Kontrollin e Ndotjes” i miratuar nga KK më 26.03.2009 dhe i shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-010-2009 i datës 23.04.2009.
 UA Nr. 65/05 – MMPH “për lëshimin e Lejes/Licencës Ekologjike”, i datës 07.11.2005;
 UA Nr. 08/2010 – MMPH “për Kërkesat për Licencë për lloje specifike të operacioneve dhe impianteve”
 UA Nr. 17/2010 “për kërkesat e licencës për llojet specifike të operacioneve dhe impianteve”, i datës 16.08.2010
 UA Nr. 01/2011 – MMPH “për Procedurat e Zhvillimit dhe Miratimit të Dokumenteve që i referohen teknikave më të mira të disponueshme”, i datës 31.03.2011;
 UA Nr. 03/2011 – MMPH “për Formën, Përmbajtjen dhe Mënyrën e Paraqitjes së Aplikimit për Leje të Integruar”, i datës 31.03.2011;
 UA Nr. 06/2007 “për rregullat dhe standardet e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes”
 UA Nr.17/2010 “për kërkesat e licencës për llojet specifike të operacioneve dhe lejet e impianteve”
 UA Nr.09/2012 “për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të çështjeve të integruara”;
 UA Nr.3/2015 për listën e veprimtarive që kërkojnë autorizim mjedisor, formularin e aplikimit, procedurën e aplikimit dhe përmbajtjen e autorizimit mjedisor, i datës 03.03.2015
 UA Nr.13/2015 “për përcaktimin e vlerës së tarifave për shërbimet në lidhje me parandalimin e integruar të kontrollit të ndotjes” Ai shfuqizon UA nr. 13/2014;
 UA Nr.01/2017 për lejen mjedisore komunale i datës 02.05.20017, shfuqizon UA nr. 17/2015

Ligjet e Vlerësimit Strategjik në Mjedis (VSM)

Ligjet kryesore që rregullojnë VSM-në në Kosovë janë:
 Ligji Nr. 03/L-230 “për Vlerësimin Strategjik të Mjedisit”, i miratuar nga KK më 30.08.2010 dhe i shpallur me Dekret Presidencial më 18.10.2010. Ai zëvendësoi Ligjin Nr.03/L-015 të miratuar nga KK më 12.02.2009

Ligjet për Mbrojtjen e Natyrës

Ligjet kryesore që rregullojnë Mbrojtjen e Natyrës në Kosovë janë:
 Ligji Nr.2003/3 “për Pyjet e Kosovës” i miratuar nga KK më 13.02.2003 dhe u shpall nga PSSP-ja më 20.03.2003 (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2003/6). Ky ligj u ndryshua me Ligjin Nr. 2004/29 të miratuar nga KK më 28.07.2004 dhe me Ligjin Nr. 03/L-153 të miratuar nga KK më 25.02.2010;
 UA Nr 06/2010 “për mënyrën dhe procedurat e shitjes së drujve të pyjeve dhe asortimenteve të pyjeve nga pyjet publike”, i datës 28.06.2010
 UA Nr 14/2011 “për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2010 për mënyrën dhe procedurat e shitjes së drujve të pyjeve dhe asortimenteve të pyjeve nga pyjet publike të datës 28.06.2010”, i datës 10.08.2011
 Ligji Nr. 03/L-233 “për Mbrojtjen e Natyrës” i miratuar nga KK më 30.09.2010 dhe i shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-054-2010 më 18.10.2010. Ai shfuqizoi Ligjin Nr. 02/L-18 “për Mbrojtjen e Natyrës” miratuar nga KK më 23.03.2005 dhe rregulloren Nr.2006/22;
 Ligji Nr. 02/L-53 “për Gjuetinë” i miratuar nga KK më 16.12.2005 dhe i shpallur nga PSSP-ja më 11.08.2006 (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2006/41);
 Ligji Nr. 02/L-95 “për Mbrojtjen e Bimëve”, miratuar nga KK më 31.01.2007;
 Ligji Nr. 04/L-086 “për Parkun Kombëtar” Bjeshkët e Nemuna”, miratuar nga Kuvendi, më 13.12.2012, dhe shpallur me Dekret Presidencial DL-60-2012, më 26.12.2012;
 Ligji Nr.04/L-087 “për Parkun Kombëtar” Sharri” i miratuar nga Kuvendi, më 13.12.2012, dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-59-2012, më 26.12.2012;
 UA Nr. 01/07 – MMPH “për formën dhe mënyrën e përcaktimit të zonave të mbrojtura natyrore”, i datës 25.01.2007;
 UA Nr. 11/07 – MMPH “për Planet e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Natyrore”, i datës 2.11.2007
 UA Nr. 08/2011 – MMPH “për mbledhjen e llojeve të mbrojtura të bimëve të egra me qëllim të përpunimit dhe tregtimit” i datës 13.07.2011;
 UA Nr. 12/2011 “për llojet e llojeve të habitatit natyror, hartën e habitatit natyror, kërcemimet dhe llojet e rralla të habitatit natyror, si dhe masa mbrojtëse për ruajtjen e llojeve të habitatit natyror”, i datës 18.08.2011;
 UA Nr. 01/2012 “për kushtet e ruajtjes, mënyrën e shënimit dhe evidentimit të kafshëve të mbrojtura në robëri”, i datës 28.02.2012;
 UA Nr. 07/2012 “për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vlerave të mbrojtura nga natyra”, i datës 18.06.2012;
 UA Nr. 16/2012 “për vendkalimet e jetës së egër”, i datës 01.08.2012;
 UA Nr. 18/2012 “për shpalljen e specieve të egra të mbrojtura dhe të mbrojtura rreptësisht”, i datës 01.08.2012;
 UA Nr. 24/2012 “për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e lëshimit të kartës së identitetit dhe paraqitjen e uniformës për mbikëqyrësit dhe rojtarët e pyllit natyror”, i datës 05.12.2012;
 UA Nr. 26/2012 “për lëvizjen ndërkufitare dhe tregtinë e llojeve të egra të mbrojtura”, i datës 10.12.2012;
 UA Nr. 27/2012 “për formën dhe mënyrën e sigurimit të kartës zyrtare dhe kartës së identitetit për inspektorin e mbrojtjes së natyrës” 20.12.2012;
 UA Nr. 06/2013 “për llojin, pamjen, procedurën dhe mënyrën e dhënies së mirënjohjeve dhe shpërblimeve për arritjet në fushën e mbrojtjes së natyrës”, i datës 20.05.2013;
 UA Nr. 07/2013 – MMPH “për tabelën e mbrojtjes së natyrës”, i datës 20.05.2013;
 UA Nr. 14/2013 – MMPH “për mënyrën e zhvillimit dhe zbatimit të studimit të vlerësimit të rrezikut për prezantimin, ri-prezantimin dhe kultivimin e llojeve të egra”, i datës 01.07.2013;
 UA Nr. 18/2013 “për shpalljen e Rrjetit Ekologjik” i datës 10.12.2013;
 UA Nr. 19/2013 “për vlerësimin e pranueshmërisë së planit, programit ose ndërhyrjes së rrjetit ekologjik” i datës 06.11.2013;
 UA Nr. 23/2013 “për mënyrën dhe kushtet e kryerjes së detyrave të mbrojtjes së natyrës”, i datës 12.11.2013
 UA Nr. 15/2014 “për parandalimin dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga llojet e egra të kafshëve në mbrojtje të rreptë”, i datës 02.06.2014;
 Rreg. Nr. 23/2014 “për rendin e brendshëm për monumentin e natyrës me rëndësi të veçantë” shpella e gadimes “, i datës 08.12.2014
 UA Nr. 24/2014 “për klasifikimin e vlerave të ruajtjes së natyrës sipas rëndësisë”, i datës 27.11.2014
 UA Nr. 3/2016 – MMPH “për përcaktimin e tarifave për lëshimin e pëlqimeve, lejeve, licencave, çertifikatave dhe verifikimeve të përcaktuara me legjislacionin për mbrojtjen e natyrës”, i datës 29.08.2016
 UA Nr. 12/2017 – MMPH “për shpalljen e llojeve të mbrojtura rreptësisht” i datës 22.08.2017
 UA Nr. 05/2018 MMPH “për përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional për mbikëqyrjen e zonave të mbrojtura” i datës 01.10.2018

Ligjet Ujore

Ligjet kryesore që rregullojnë administrimin e ujit janë:
 Ligji Nr. 04/L-147 “për Ujërat e Kosovës” miratuar nga KK më 19.03.2013. Shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-011-2013, i datës 05.04.2013, shfuqizimin e Ligjit Nr. 2004/24 “për Ujërat”;
 Ligji Nr. 2018/06 – L35 “për veprimtaritë hidro-meteorologjike” i miratuar nga KK më 15.10.2018 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-046-2018, i datës 05.11.2018
 Ligji Nr. 05/L-042 “për rregullimin e shërbimeve ujore” miratuar nga KK më 14.12.2015. Shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-001-2016, i datës 05.01.2016. Shfuqizon Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 dhe Ligjin Nr. 03/L-086
 Nr. 08/26 “për Vlerat Kufitare të Rrjedhjeve të Shkarkuara në Trupat Ujor dhe në Rrjetin e Kanalizimeve Publike” i miratuar nga Qeveria e Kosovës (QK) më 09.07.2008;
 UA Nr. 16/2012 “për cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor”, i datës 24.12.2012, shfuqizon UA nr. 2/99 “për Testimin dhe Zbatimin e Standardeve Minimale të Cilësisë së Ujit të pishëm”;
 UA Nr. 12/2013 “Sistemi i Informimit Ujor”, i datës 17.06.2013;
 UA Nr. 26/2013 “për përcaktimin e mënyrës së verifikimit dhe legjitimitimit të inspektoratit ujor” i datës 24.12.2013 dhe shfuqizimin e UA Nr. 62/2005
 Rregullorja Nr. 11/2014 “për detyrën e këshillit ndërministror mbi ujërat”, i datës 19.09.2014
 UA Nr. 28/2014 “për Zonat e Mbrojtura Sanitare” i datës 23.12.2014, duke shfuqizuar UA Nr. 13/07-MMPH
 UA Nr. 27/2014 “për menaxhimim e llumit me trajtimin e ujërave të ndotura”;
 UA Nr. 30/2014 “për mënyrat, kushtet, parametrat dhe Kufijtë e Vlerave për shkarkimin e Ujërave të zeza në Rrjetin e Kanalizimeve Publike dhe në trupat Ujor”, i datës 30.12.2014, duke shfuqizuar UA Nr. 13/2008 “për kufitë e vlerave të ujërave të shkarkuara në trupat ujor dhe rrjetet e kanalizimeve”
 UA Nr. 12/2015 “për përcaktimin e kritereve në Zonat e Mbrojtura për Qëllime Strategjike”, i datës 20.11.2015;
 UA Nr. 19/2015 “për Mbrojtjen nga efekti i Dëmshëm i Ujit”, i datës 31.12.2015;
 UA Nr. 20/2015 “për kriteret e Zonave të Larjes” i datës 17.12.2015;
 UA Nr. 02/2016 “për Strukturën e Pagesës së Ujit” i datë 18.02.2016;
 Rregullorja Nr. 02/2016 “për mënyrën e përcaktimit të rrjedhës minimale ekologjike të pranueshme” e datës 11.08.2016
 UA Nr. 04/2016 “për Kriteret dhe Procedurat për Mbrojtjen e Ujërave dhe akumulimeve”, i datës 07.09.2016
 UA Nr. 05/2016 “për Rregullimin e statusit të aseteve ujore” i datës 29.09.2016
 UA Nr.09 / 2016 “për Strukturën Organizative dhe Detyrat Shtesë të Autoriteti të Pellgjeve Lumore
 UA Nr. 11/2016 “për Përcaktimin e Masave dhe Veprimeve për Mbrojtje nga Erozioni”, i datës 23.12.2016
 UA Nr 09/2017 – MMPH “për udhëzimin për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e digave” i datës 14.07.2017
 UA Nr. 15/2017 – MMPH “për kriteret për përcaktimin e zonave të mbrojtjes sanitare” i datës 29.12.2017
 UA Nr. 16/2017 “për Klasifikimin e Trupave Sipërfaqësor Ujor ” 29.12.2017;
 UA Nr. 17/2017 “për Klasifikimin e Trupave të Ujërave nëntokësore” 29.12.2017
 UA Nr. 03/2018 – MMPH “për procedurat për lejet ujore”, i datës 07.09.2018

Ligjet e Planifikimit Hapësinor

Ligjet kryesore që rregullojnë Planifikimin Hapësinor në Kosovë janë:
 Ligji Nr. 03/L-039 “për Zonat e Veçanta Mbrojtëse”, miratuar më 20.02.2008;
 Ligji Nr. 04/L-174 “për planifikimin hapësinor”, miratuar nga KK më 29.08.2011 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr-DL-045-2013, i datës 19.08.2013. Ai shfuqizoi Ligjin Nr. 2003/14 dhe Ligjin Nr. 03/L-106;
 Ligji Nr. 04/L-066 “për qendrën historike të Prizrenit” i miratuar nga KK më 20.04.2012 dhe i shpallur me Dekret Presidencial Nr-DL-033-2012, i datës 09.07.2012;
 Ligji Nr. 04/L-062 “për fshatin Hoçe e madhe/velika hoča” i miratuar nga KK më 20.04.2012 dhe i shpallur me Dekret Presidencial. DL.034-2012, i datës 09.07.2012;
 Ligji Nr. 04/L-013 “për Kadastrën” miratuar nga KK më 29.07.2011 dhe shpallur me Dekret Presidencial Nr. DL-019-2011, i datës 12.08.2011. Zëvendësoi Ligjin Nr. 2033/25 dhe Ligjin Nr. 02/L-96;
 UA Nr. 05/2005 “për kriteret dhe procedurat për lëshimin e licencave për të ushtruar veprimtari në fushën e projektimit, konstruksionit, si dhe mbikëqyrjes dhe rishikimit profesional”;
 UA Nr. 06/2005 “për provimin profesional për teknik, inxhinier, inxhinier të ndërtimeve, etj.”
 UA Nr.05/2014 – MMPH “për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor, si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikimin hapësinor” i datës 17.04.2014. Ai shfuqizon UA Nr. 54/2005
 UA Nr. 11/2015 – MMPH “për seksione dhe kërkesa themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të zhvillimit komunal” i datës 11.11.2015 shfuqizon UA Nr. 33/2003 dhe Nr. 34/2003;
 UA Nr. 12/2015 – MMPH “për përcaktimin e kritereve për zonat e mbrojtura për qëllime strategjike”, i datës 20.11.2015;
 UA Nr. 24/2015 MMPH “për elementet themelorë dhe kërkesat për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës së zonimit të komunës”, i datës 30.12.2015
 UA Nr.03/2017 – MMPH “në fushën dhe përgjegjësitë e institutit për planifikim hapësinor” i datës 12.05.2017
 UA Nr. 06/2016 – MMPH “për pjesë dhe kërkesa themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit hapësinor të Kosovës”, i datës 24.11.2016. Ai shfuqizon UA Nr. 29/2003
 UA Nr. 08/2017 – MMPH “për normat teknike të planifikimit hapësinor” i datës 09.06.2017
 UA Nr. 01/2018 – MMPH “për elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregullative të detajuara”, i datës 16.02.2018. Ai shfuqizon UA Nr. 41/2005
 Projektligji “për Krijimin e një Infrastrukture Kombëtare të të Dhënave Hapësinore në Republikën e Kosovës”, i datës 16.12.2016