Një urë efektive ndërmjet teorisë dhe praktikës

Një vizitë Studimore është organizuar në Rumani gjatë periudhës 19-23 Nëntor, si pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të Komponentit 7 të PMK-së, që synon të ndihmojë Autoritetin Rajonal në hartimin e Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore për Pellgun e Lumit Drini i Bardhë. Pjesëmarrja e zyrtarëve të lartë dhe ekspertëve nga Ministria...

Uji dhe gjinia: një tryezë e rrumbullakët e organizuar nga KNU

Më 9 dhe 10 tetor, PMK-ja zhvilloi një tryezë të rrumbullakët mbi gjininë dhe ujin për të analizuar dhe diskutuar për çështjet kryesore në vijim: Pse dhe si ndikojnë projektet e ujit dhe si përfitojnë burrat dhe gratë në mënyrë të ndryshme. Gratë, burrat, vajzat dhe djemtë kanë role të ndryshme dhe ndarje të punës,...

PMK vazhdon të funksionojë

Takimi i katërt i Komitetit Drejtues (KD) u mbajt më 4 Tetor 2018 në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Shefit të Bashkëpunimit të Reformës dhe Zyrtarit të Programit të Ambasadës Suedeze, anëtarëve të KD-së të Institucioneve Përfitues dhe përfaqësuesit e Kompanive Këshilluese. Gjatë takimit u diskutua për përparimin...

Vizita e parë studimore në Suedin e mrekullushme dhe plot diell

Udhëtimi i dytë studimor i paraparë nga PMK-ja është zbatuar në Suedi në fund të Majit 2018 me zyrtarët e AKMM-së dhe përfaqësuesit e palëve të interesit Kosovarë që merren me Monitorimin e Mjedisit. U vizituan Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, Parqet Natyrore, Autoritetet e Ujit, Komunat...