Një shkëmbim i jashtëzakonshëm i përvojave midis institucioneve Suedeze dhe Kosovare.

Udhëtimi i gjashtë studimor i PMK-së u zbatua në Suedi në kuadër të Komponentit 5. Ai kishte për qëllim: - Analizimin dhe studimin e proceseve që lidhen me përgatitjen, zbatimin dhe përcjelljen e legjislacionit mjedisor dhe rregulloreve përkatëse, në nivel kombëtar, rajonal dhe komunal; - Praktikat më të mira të bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe...

Udhëtimi i parë studimor u realizua për të shkëmbyer praktikat më të mira për zbatimin e ligjit

Udhëtimi i pestë studimor i PMK-së, i pari që lidhet me Komponentin 5, u zbatua në Itali gjatë një kohe të mrekullueshme të pranverës. Ai kishte për qëllim: - Analizimin dhe studimin e proceseve që lidhen me përgatitjen, zbatimin dhe përcjelljen e legjislacionit mjedisor dhe rregulloreve përkatëse, në nivel kombëtar, rajonal dhe komunal; - Praktikat...

Një urë efektive midis teorisë dhe praktikës

Një udhëtim studimor është organizuar në Rumani gjatë periudhës 19-23 Nëntor, si pjesë e aktiviteteve të planifikuara nën Komponentën 7 të PMK-së duke synuar të ndihmojnë Autoritetin Rajonal në hartimin e Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore për Pellgun e Lumit Drini i Bardhë. Pjesëmarrja e zyrtarëve të lartë dhe ekspertëve nga Ministria e Mjedisit...

Uji dhe gjinia: një tryezë e rrumbullakët e organizuar nga KNU

Me 09 dhe 10 Tetor, PMK-ja realizoi një tryezë të gjinisë dhe ujit për të analizuar dhe diskutuar rreth çështjeve kryesore të mëposhtme: • Pse dhe si kanë ndikim dhe përfitim të ndryshëm projektet e ujërave për gjinin mashkullore dhe femërore. • Gratë, burrat, vajzat dhe djemtë kanë role të ndryshme dhe ndarje të punës,...

PMK-ja vazhdon në vazhdimësi

Takimi i katërt i Komitetit Drejtues (KD) u mbajt në 4 Tetor 2018 në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Shefit të Bashkëpunimit të Reformave dhe Zyrtarit të Programit të Ambasadës Suedeze, anëtarëve të KD të Institucioneve Përfituese dhe përfaqësuesit e Kompanive Konsulente. Gjatë takimit, përparimi i projektit u...

Vizita e parë studimore në Suedin e mrekullushme dhe plot diell

Udhëtimi i dytë studimor i paraparë nga PMK-ja është implementuar në Suedi në fund të Majit 2018 me zyrtarët e AKMM-së dhe përfaqësuesit e palëve të interesit vendore që merren me Monitorimin e Mjedisit. U vizituan Agjensia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, Agjensia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, Parqet Natyrore, Autoritetet e Ujërave, Komunat...