Një shkëmbim i jashtëzakonshëm i përvojave midis institucioneve Suedeze dhe Kosovare.

Një shkëmbim i jashtëzakonshëm i përvojave midis institucioneve Suedeze dhe Kosovare.

Udhëtimi i gjashtë studimor i PMK-së u zbatua në Suedi në kuadër të Komponentit 5. Ai kishte për qëllim:
– Analizimin dhe studimin e proceseve që lidhen me përgatitjen, zbatimin dhe përcjelljen e legjislacionit mjedisor dhe rregulloreve përkatëse, në nivel kombëtar, rajonal dhe komunal;
– Praktikat më të mira të bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij vendor për zbatimin dhe forcimin e legjislacionit mjedisor dhe për zgjidhjen e problemeve mjedisore, duke marrë parasysh edhe rolin e organizatave të shoqërisë civile;
– Shkëmbeni përvojat dhe praktikat më të mira në procedurat e lejeve, debateve publike dhe inspektimeve
Gjatë takimit me Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida), u diskutuan politikat e bashkëpunimit për aspektet mjedisore, gjinore dhe barazisë dhe u analizua mundësia e vazhdimit të përvojës pozitive të PMK-së.
Veçanërisht interesante ishte vizita në Agjencinë Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit (SEPA) jo vetëm për të kuptuar më mirë aktivitetet, por për të analizuar së bashku se si u adresuan problemet kryesore mjedisore përmes një kornize specifike ligjore dhe organizative. Vizita ishte gjithashtu jashtëzakonisht e rëndësishme për të përmirësuar më tej koordinimin midis këtyre institucioneve dhe ndihmën shtesë në vazhdim të ofruar nga SEPA për PMK-në.
U vizituan gjithashtu qeveritë lokale dhe rajonale, duke përfaqësuar institucione të rëndësishme në sistemin demokratik të Suedisë dhe duke ofruar një pjesë të konsiderueshme të të gjitha shërbimeve publike.
Dhe së fundi, vizita në Parlamentin Suedez gjithashtu për të kuptuar më mirë procesin për miratimin e ligjeve përkatëse mjedisore dhe të ndryshimeve klimatike.