Mbështetja e ofruar nga Suedia për zbatimin e Programit Mjedisor të Kosovës në thelb konsiston në sigurimin e Asistencës Teknike për Institucionet Përfituese të zbatuara nga Ekspertët Ndërkombëtarë, Rajonal dhe Vendor të kontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve Kornizë (OShK) dhe të përzgjedhur përmes Thirrjeve Speciale të Kërkesave si dhe në zbatimin e shërbimeve, pajisjeve dhe punimeve nëpërmjet furnizuesve të caktuar të përzgjedhur në pajtim me rregullat e prokurimit dhe legjislacionin e Suedisë dhe Kosovës dhe me Planin e Prokurimit që do të miratohet dhe përditësohet rregullisht nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Kosovës.

Vende të lira pune

No any further vacancy is foreseen within the KEP.

Tenderët

No any tender opened at the moment.