DOKUMENTE ADMINISTRATIVE DHE FINANCIARE, RAPORTET E PROGRESIT