Udhëtimi i parë studimor u realizua për të shkëmbyer praktikat më të mira për zbatimin e ligjit

Udhëtimi i parë studimor u realizua për të shkëmbyer praktikat më të mira për zbatimin e ligjit

Udhëtimi i pestë studimor i PMK-së, i pari që lidhet me Komponentin 5, u zbatua në Itali gjatë një kohe të mrekullueshme të pranverës. Ai kishte për qëllim:
– Analizimin dhe studimin e proceseve që lidhen me përgatitjen, zbatimin dhe përcjelljen e legjislacionit mjedisor dhe rregulloreve përkatëse, në nivel kombëtar, rajonal dhe komunal;
– Praktikat më të mira të bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij vendor për zbatimin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor dhe për zgjidhjen e problemeve mjedisore, duke marrë parasysh edhe rolin e organizatave të shoqërisë civile;
– Mundësinë e krijimit të një bashkëpunimi me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) dhe Ministrinë Italiane të Mjedisit, Mbrojtjes së Tokës dhe Detit në sektorët e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike
– Shkëmbeni përvojat dhe praktikat më të mira në menaxhimin e mjedisit
Para vizitës në institucionet Italiane, u organizua një punëtori me ish-Drejtorin e Përgjithshëm dhe Ministrin e Mjedisit, Mbrojtjes së Tokës dhe Detit të Italisë, Z. Corrado Clini. Gjatë punëtorisë, u sqarua dhe u diskutua organizimi, rolet dhe kompetencat e departamentit të ndryshëm, sektorët, institutet e Ministrisë dhe organizatat përkatëse kombëtare dhe lokale që merren me përgjegjësi për mbrojtjen e mjedisit, duke synuar të identifikojmë paraprakisht temat kryesore dhe argumentet e interesit të përbashkët për t’u diskutuar dhe zhvilluar gjatë ditëve në vijim.
Veçanërisht interesante ishte vizita në Departamentin e Klimës, Biodiversitetit, Tokës dhe Ujit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) ku Drejtori i Divizionit të Klimës dhe Mjedisit, Z. Alexander Jones, dhe bashkëpunëtorja e tij, Znj. Federica Matteoli.
Udhëtimi Studimor u përmbyll me takimin me Sekretarin e Shtetit të Ministrisë së Mjedisit, Mbrojtjes së Tokës dhe Detit të shoqëruar nga Drejtori i Departamentit të Mbetjeve dhe Ndotjes, Drejtori i Departamentit për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe marrëdhëniet me Bashkimin Europian dhe Organizatat Ndërkombëtare dhe Drejtori i Institutit Superior për Mbrojtjen dhe Hulumtimin e Mjedisit (ISPRA), pra zyrtarët më të lartë të një institucioni të tillë Italian. Së bashku me diskutimin për praktikat më të mira të zbatuara në institucionet Kosovare dhe Italiane, takimi ishte jashtëzakonisht i dobishëm për të forcuar bashkëpunimin në funksion të nismave të mundshme të përbashkëta në të ardhmen.